Info

 

LÆS OM…..klik på linket

Ferieplan
Priser 2017/2018
Se vores regler her
Udlejning af instrumenter m.m.
Vedtægter, 2014
 

 
 

Ferieplan

Skoleåret 2016/17

Sæsonstart for elever under 25 år: 22. august 2016
Sæsonstart for elever over 25 år: 5. september 2016
 
Efterårsferie: 15. oktober 2016 – 23. oktober 2016
Juleferie: 21. december 2016 – 3. januar 2017
Vinterferie: 11. februar 2017 – 19. februar 2017
Påskeferie: 8. april 2017 – 17. april 2017
St. Bededag: 12. maj 2017
Kristi Himmelfartsdag: 25. maj 2017
Fridag: 26. maj 2017
Pinseferie: 3. juni 2017 – 5. juni 2017
 

Skoleåret 2017/18

Sæsonstart for elever under 25 år: 21. august 2017
Sæsonstart for elever over 25 år: 4. september 2017
 
Efterårsferie: 14. oktober 2017 – 22. oktober 2017
Juleferie: 21. december 2017 – 2. januar 2018
Vinterferie: 10. februar 2018 – 18. februar 2018
Påskeferie: 24. marts 2018 – 2. april 2018
St. Bededag: 27. april 2018
Kristi Himmelfartsdag: 10. maj 2018
Fridag: 11. maj 2018
Pinseferie: 19. maj 2018 – 21. maj 2018
Grundlovsdag: 5. juni 2018

 

Priser sæson 2017/2018

Musikforskole

pr. år 1.548,-
pr. måned 172,- (9 rater)

Soloinstrument, solosang og BegynderBand for elever under 25 år

Pr. år 3.375,-
Pr. måned 375,- (9 rater)

Soloinstrument og solosang for elever over 25 år

Pr. år 3.520,-
Pr. måned 440,- (8 rater)

Talentlinje

Pr. år 3.375,-
Pr. måned 375,- (9 rater)
Bifag, talentlinje, en halv sæson: 4 rater á kr. 250

Seniorsangerne

Pr. år 695,-
Pr. måned 139,- (5 rater)

Sammenspil, orkestre, kor og hørelære

Pr. år 1.557,-
Pr. måned 173,- (9 rater)
Gratis, hvis man i forvejen går til soloundervisning

Teater og akrobatik

Pr. år 1.836,-
Pr. måned 204,- (9 rater)

 

Regler

1. Ind- og udmeldelse

Indmeldelse er normalt bindende for hele sæsonen. Du tilmeldes via elevportalen eller linket på forsiden af Musikskolens hjemmeside.
Udmeldelse:

 • Udmeldelse sker pr. d. 1. i måneden.
 • Udmeldelsesfrist: én måned plus løbende måned.
 • Udmeldelse kan tidligst ske 1.12. og senest 1.3.
  Hvis man fx ønsker at udmelde sig 1.3., skal vi have skriftlig besked INDEN 1.2.

2. Sæson

Skolens undervisning følger folkeskolens officielle ferieplan. Børn og unge begynder i uge 34 og voksne i uge 36. Sæsonlængden er på 35 uger for børn og unge under 25 år og 3o uger for voksne.

Undervisningen foregår enten som soloundervisning, hvor man bliver undervist 20 min. alene med læreren eller på større eller mindre hold afhængig af undervisningens art og elevernes alder.

3. Hvor er der undervisning?

I Næstved foregår undervisningen på Skellet 29 og i afdelingerne udenfor Næstved centrum, på nogle af kommunens skoler. Se her

4. Betaling

Betaling foregår primært digitalt fordelt på 9 måneder. Oven i prisen på den første opkrævning, lægges en kopieringsafgift til COPY-DAN. Ved for sen indbetaling pålægges automatisk det gældende kommunale rykkergebyr.
Når den første opkrævning er modtaget, kan man tilmelde betalingen til Betalingsservice via dette LINK. Vær opmærksom på, at din betaling først bliver betalt via Betalingsservice, når den fremgår af din Betalingsoversigt.

5. Aflysning af undervisning

I tilfælde af lærerens fravær søges timerne erstattet på et senere tidspunkt – evt. efter sæsonens slutning. Hvis fraværet skyldes sygdom erstattes timerne ikke, men ved længere sygdom søger skolen at skaffe en vikar. I tilfælde af flere end 2 aflysninger vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 2, med mindre eleven har fået anden undervisning gennem sammenspil, udstillinger, workshops, koncerter med mere.

6. Afbud fra eleven

Afbud fra eleven meddeles læreren eller Musikskolen.

7. Aflysning af undervisning pga. vejret

I afdelingerne udenfor Næstved (Skellet), er undervisningen i tilfælde af folkeskolens lukning (f.eks. på grund af sne) automatisk aflyst i Musikskolen. Der vil ikke blive givet yderligere besked i sådanne tilfælde.

8. Instrumenter og undervisningsmaterialer

Musikskolen stiller i et vist omfang instrumenter og undervisningsmaterialer til rådighed. Musikelever skal have deres personlige instrument, der kan købes eller lejes gennem skolen. Nodebøger og andet undervisningsmateriale købes af eleven gennem skolen eller gennem læreren.

9. Flere fag

Det vil kun i særlige tilfælde og efter vurdering fra lærerne/lederen være muligt at gå til to instrumentalfag/sang. Dette revurderes forud for hver sæson.

10. Adgangsbegrænsning

Skolen kan kun optage et begrænset antal elever. Begrænsningen administreres ved hjælp af en kvoteordning for hvert fag. Nuværende elever går forud for nye og rettidigt tilmeldte elever bliver optaget før for sent tilmeldte elever. Hvis eleven er villig til at lade undervisningen foregå i en anden afdeling, er man velkommen til at tilmelde sig flere afdelinger.

11. Søskenderabat

Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen gives der 25% rabat for det yngste barn eller billigste fag. Børnene skal bo på samme adresse. Dette gælder også sammenbragte børn.

12. Friplads

Der er mulighed for at få tildelt hel eller halv friplads for elever under 25 år bosiddende i Næstved kommune. Ansøgning og årsopgørelse stiles til skolens bestyrelse og sendes til kontoret. Bestyrelsen afgør herefter om der kan gives friplads. Der skal søges på ny ved hver sæsonstart.

 

 

Udlejning af instrumenter m.m.

Leje uden forkøbsret

Musikskolen råder over en lang række instrumenter, som du kan leje indtil du får købt dit eget instrument. I øjeblikket har vi følgende instrumenter til leje: Accordeon/Harmonika, Cello, El-bas, El-guitar, Guitar, Klarinet, Kornet, Saxofon, Trommesæt (begynder) og Violin. (Se reglerne for udlejning i bunden af siden)

I sæson 2017/2018 koster det kr. 522, fordelt på 9 rater á 58,00 kr. at leje et instrument.

 

Leje med forkøbsret

Den månedlige leje fungerer samtidigt som afbetaling. Prisen på instrumentet fordeles på de resterende undervisningsmåneder, således at instrumentet betales i løbet af en sæson. Hvis man melder sig ud kan instrumentet købes for restbeløbet.

 

Kontant køb

Billige instrumenter købes normalt kontant.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til kontoret eller spørge din lærer.

 

Regler for udlejning

 1. Lejemålet varer maksimalt 1 år ad gangen, men kan forlænges, hvis ikke nye elever står for tur. I dette tilfælde kan instrumentet beholdes i sommerferien.
 2. Lejemålet ophører automatisk, hvis eleven stopper med at modtage undervisning i Næstved Musikskole.
 3. Lejer forpligter sig til at betale for eventuelle skader, der ikke er nævnt ovenfor. Lejer hæfter ikke for almindelig slitage.
 4. Instrumentet skal være forsikret af lejer, hvis man ikke selv ønsker at hæfte for betaling af eventuelle skader. Undersøg familie- og indboforsikrings dækning.
 5. Lejen udgør 513 kr. for hele sæsonen.
 6. Opkrævningen finder sted i 9 rater á 57 kr. sammen med betalingen for undervisningen.
 7. Alle aftaler om dette lejemål kan kun indgås med skolens administration.
 8. Instrumentet skal være rengjort ved afleveringen.

Her er der nogle links til firmaer, der lejer instrumenter ud med forkøbsret.

Juhl-Sørensen
Juhl-Sørensen giver 10% til Musikskolens elever ved køb af digitalklaverer, akustiske klaverer eller flygler.

Lohff & Pfeiffer
Udlejning af klarinetter, saxofoner, oboer, fagotter, tvær- og basblokfløjter.

I.K.Gottfried
Udlejning af fløjter, klarinetter, saxofoner, trompeter m.m.

Vedtægter for Næstved Musikskole, 2014

1 Status og navn

  • Skolen er en kommunal institution med hjemsted i Næstved kommune.
  • Skolens navn er Næstved Musikskole.
  • Skolen er en selvforvaltningsenhed efter de af kommunalbestyrelsen vedtagne regler herfor.

 

2 Formål

Formålet med undervisningen i Musikskolen er:

   • at stimulere interessen for og glæden ved sang, musik og kunst
   • at udvikle elevernes kreative evner indenfor de forskellige kunstarter og skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet
   • at bibringe eleverne færdigheder, så de får muligheder for at opleve og forstå en kunstarts udtryksformer
   • at eleverne via arbejdet med en kunstarts arbejdsmetoder får mulighed for at skabe og videregive et kunstnerisk udtryk
   • gennem fordybelse og beskæftigelse med kunst at styrke elevernes personlighedsudvikling og livskvalitet
   • at deltage i tværfaglige projekter/fremførelser, hvor både den kunstneriske og den sociale dimension er vigtig
   • at eleverne selvstændigt skal kunne forholde sig til samfundets mangeartede kulturtilbud
   • at fremme det lokale musik- og kunstmiljø

 

3 Indhold

    • Musikskolen tilbyder undervisning i musik- og kulturfag for alle borgere med tilknytning til Næstved kommune
    • Institutioner (f.eks. børnehaver) kan købe undervisning på Musikskolen
    • I tilknytning til undervisningen afholdes der koncerter og udstillinger m.v. med elever og lærere, og eventuelt med udefra kommende amatører såvel som professionelle kunstnere
    • Elever der ønsker det, skal tilbydes undervisning på et niveau, der forbereder til videregående uddannelser, fx Musikalsk Grundkursus (MGK)
    • Endvidere kan skolen arrangere kurser og stævner med deltagelse af egne elever og elever fra andre musik- og kulturskoler
    • Skolen kan tilbyde koncerter, projektarbejder og kurser for personale fra kommunens øvrige institutioner

 

4 Bestyrelse

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

     • 1-2 medlemmer udpeget af byrådet blandt medlemmerne af det relevante politiske fagudvalg
     • 2 forældrerepræsentanter samt to suppleanter for disse.
     • 2 elevrepræsentanter samt to suppleanter for disse.
     • 1 lærerrepræsentant samt 1 suppleant for denne
     • 1 folkeskolerepræsentant samt 1 suppleant for denne.
     • Suppleanterne kan deltage i møderne, men uden stemmeret.
     • Musikskolelederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret
     • Forældre- og elevrepræsentanter vælges i alle fire afdeling, der hver vælger 1 forældrerepræsentant og 1 elevrepræsentant. Annoncerede valg foregår ved koncertarrangementer i den enkelte afdeling.
     • De 4 valgte forældrerepræsentanter hhv. elevrepræsentanterne afgør selv hvem der er ordinære medlemmer og hvem der er suppleanter, evt. gennem lodtrækning.
     • Ansatte ved Musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter
     • Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden
     • Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Medlemmer udpeget af byrådet fungerer i den kommunale valgperiode. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 1 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen indstiller til ledelsen vedr. følgende områder:

     • Udmøntning af budgetramme, herunder prioritering indenfor udgiftsområder
     • Deltagerbetaling
     • Nye tiltag, visioner
     • Time- og fagfordeling, herunder prioritering imellem fag og fagområder
     • Lokaleforhold
     • Større investeringer og anskaffelser
     • Lokalafdelingernes funktion
     • Projekter og større arrangementer
     • Elevaktiviteter

Bestyrelsen udtaler sig vedr. emner, som forvaltning og politiske organer ønsker belyst.

Desuden medvirker bestyrelsen ved ansættelse af Musikskolens leder, samt udtaler sig ved evt. afskedigelse af denne.

 

Stk. 2 Bestyrelsesmøder

     • Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden
     • 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde
     • Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen
     • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede
     • Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

 

 5 Ledelse

     • Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer i musikfagene. Lederen ansætter og afskediger skolens lærere og øvrige ansatte.
     • Musikskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning i overensstemmelse med såvel Musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens beslutninger og selvforvaltningsregler samt retningslinjer fra Kulturministeriet, herunder Statens Kunstråd.

 

6 Medarbejdere

      • Ledere, lærere og øvrige medarbejdere ansættes i henhold til den til hver en tid indgåede overenskomst mellem KL og de forhandlingsberettigede organisationer. De, der ansættes, skal have de nødvendige personlige og faglige kvalifikationer.

 

7 Økonomi

Det økonomiske grundlag for skolens drift er tilskud fra:

       • Næstved kommune
       • Staten efter ansøgning til Kunstrådet, jfr. Lov om musik
       • Andre private eller offentlige institutioner og fonde
       • Brugerbetaling og salg af ydelser

Musikelever i alderen 0 -25 år må højst betale 1/3 af skolens bruttoudgifter til deres egen undervisning, jf. Lov om musik.

Skolens ledelse udarbejder hvert år baggrund af den udmeldte budgetramme et budget, som bestyrelsen udtaler sig om. Budgettet fremsendes til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.

 

8 Undervisningens tilrettelæggelse

        • Skolens sæsonlængde er på 35 uger, dog minimum 30 uger for elever over 25 år
        • Skolen følger folkeskolens ferieplan, dog tilrettet under hensyntagen til sæsonlængden og evt. andre hensyn
        • Skolen sørger for de nødvendige undervisningsmaterialer samt lokaler og faciliteter.
        • Udover egne lokaler benytter skolen folkeskolens lokaler og udstyr. Udenfor normal skoletid har Musikskolen førsteret til relevante faglokaler.

 

9 Samarbejde med folkeskolen og andre kultur- og uddannelsesinstitutioner.

         • Skolen samarbejder med folkeskolen. Der etableres en kontaktlærerordning på hver enkelt skole i samarbejde med det øvrige børnekulturelle område.
         • Skolen samarbejder med Ungdomsskolen og andre kulturinstitutioner.

 

10 Vedtægter.

Vedtægterne skal godkendes af bestyrelsen og godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden og kommunalbestyrelsen samt fremsendes til Statens Kunstråds Musikudvalg til orientering. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse, samt fremsendes til Statens Kunstråds Musikudvalg til orientering.

 

Musik - Grundskole

Instrument/sang

Sammenspil/kor

Drama

Andre tilbud